Regulamin realizacji videoporad i teleporad w Klinikach i Laboratoriach Medycznych Invicta

§1. Postanowienia wstępne

 1. Realizatorem videoporad i teleporad (dalej  zwane jako wizyty zdalne) jest INVICTA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polna 64, 81-740 Sopot, telefon 0048 58 58 58800, e-mail invicta@invicta.pl; REGON: 192766523, NIP: 5851391084, KRS: 0000126605.

 1. Regulamin określa zasady realizacji wizyt zdalnych w Klinikach Invicta.
 2. Osoba umawiająca wizytę zdalną – zwana dalej Pacjentem – obowiązkowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem oraz RODO dla pacjenta. Umówienie wizyty zdalnej oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Wizyta zdalna jest realizowana za pomocą oprogramowania do wideokonferencji ZOOM (videoporada / wizyta ZOOM) lub w formie telefonicznej (teleporada) co umożliwia kontakt zdalny pomiędzy Kliniką Invicta, a Pacjentem.

§2. Zasady realizacji wizyt zdalnych

 1. Wizyty zdalne są realizowane w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
 2. Po umówieniu wizyty w formie zdalnej (w Klinice Invicta, poprzez Call Center lub serwis Medipoint.pl) na podany adres poczty elektronicznej Pacjent otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem terminu, godziny, rodzaju wizyty, imienia i nazwiska lekarza oraz nazwą usługi.
 3. W przypadku wizyt płatnych wiadomość zawiera informację o cenie i link do płatności, który jest ważny 7 dni.
 4. Po dokonaniu płatności na adres mailowy Pacjenta jest przesyłane potwierdzenie dokonania płatności z fakturą.
 5. Pacjent może odbyć wizytę zdalną ZOOM za pomocą komputera, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenie, wyposażonego w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę. Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie oraz dostęp do mikrofonu i kamery.
 6. Na 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyty ZOOM Pacjent otrzymuje link do aplikacji ZOOM wraz z dokładną instrukcją obsługi aplikacji. W przypadku wizyt płatnych warunkiem jest dokonanie płatności.
 7. W przypadku wizyty ZOOM w wyznaczonym terminie wizyty, po kliknięciu w link otrzymany mailem, wizyta się rozpocznie.
 8. W przypadku konsultacji telefonicznej w wyznaczonym terminie Klinika Invicta zadzwoni na wskazany przez Pacjenta numer telefonu.
 9. Wizyty zdalne mogą zacząć się z niewielkim opóźnieniem. W przypadku większych opóźnień Klinika Invicta skontaktuje się telefonicznie z Pacjentem.
 10. Podczas wizyty zdalnej, lekarz może poprosić o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości, gdy poweźmie wątpliwość, co do tożsamości  (np. wystąpią rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumentacji medycznej, a danymi przekazywanymi podczas wizyty) ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach wizyty zdalnej. Jeśli Pacjent odmówi podania dodatkowych danych, w tym okazania dokumentu tożsamości do weryfikacji, wizyta może być zakończona, a zwrot z tytułu opłaconej wizyty Pacjentowi nie przysługuje.

§3. Zmiana terminu wizyty, anulowanie

 1. Zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie może być dokonane przez Pacjenta za pośrednictwem Contact Center pod numerem 0048 58 58 58 800.
 2. Wizytę można anulować lub zmienić jej termin do 24 godzin przed zaplanowanym terminem.
 3. W przypadku anulowania wizyty lub dokonania zmiany jej terminu po tym czasie i niepojawienia się na platformie ZOOM lub nieodebrania telefonu w wyznaczonym terminie wizyty, nie zostanie dokonany zwrot płatności.
 4. W przypadku gdy wizyta nie zostanie opłacona do 24 godzin przed jej terminem, zostanie automatycznie anulowana.
 5. W przypadku odwołania wizyty w terminie 24 godzin przed wyznaczonym terminem, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za wizytę w terminie do 14 dni od momentu odwołania wizyty.
 6. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji wizyt zdalnych prosimy o kontakt drogą mailową – callcenter@invicta.pl.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: callcenter@invicta.pl lub telefonicznie z Contact Center pod numerem 0048 5858 58 800.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do realizacji wizyty w formie zdalnej oznacza akceptację wyżej wskazanych warunków.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Invicta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. Regulamin obowiązuje od  1 października 2023 roku.